Wednesday, September 30, 2009

Samoa La'u Pele


1-800-REDCROSS
(1-800-733-2767)


Though I've never lived there
It is the land from which my mother and her ancestors sprang from
Her ancestors are my ancestors
Her loss is my loss
May love, unconditional, surround the people of SamoaSamoa, e pele oe i si ou fatu
O le a ea se mea e ao ona fai
E tautua ai mo oe
O sasae ma sisifo e tasi
O le viiga lea i le lagi
Aiga ma nuu taitasi
Tuu mai lou aao
Ta pepese faatasi1-800-REDCROSS
(1-800-733-2767)

No comments: